Olofströms Pistolskytteklubb

Svensk översättning

Olofströms Pistolskytteklubb's sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy reglerar det sätt på vilket Olofströms Pistolskytteklubb samlar in, använder, underhåller och offentliggör information som samlats in från användarna (envar "användare") av www.olofstromspk.se webbplats ("Webbplatsen").

Personlig identifieringsinformation

Vi kan samla in personlig information identifiering av användare i en mängd olika sätt, bland annat, men inte begränsat till, när Användare besöker vår webbplats, registrerar sig på webbplatsen, fyller i ett formulär, svarar på en enkät, och i samband med andra aktiviteter, tjänster , funktioner eller resurser vi gör tillgängligt på våran webbplats. Användare kan bli ombedd att uppge, i förekommande fall, namn, e-postadress, postadress, telefonnummer, personnummer. Användare kan dock, besöka vår webbplats anonymt. Vi kommer att samla in personlig identifieringsinformation av användare endast om de frivilligt lämnar sådan information till oss. Användare kan alltid vägra att leverera personligt identifieringsinformation, förutom att det kan hindra dem från att delta i vissa webbplats relaterad verksamhet.

Icke-personliga identifieringsinformation

Vi kan samla in icke-personlig identifieringsinformation om användare när de interagerar med vår webbplats. Icke personlig identifieringsinformation kan innehålla webbläsaren namn, typ av dator och teknisk information om Användarens hjälp till anslutning till vår webbplats, såsom operativsystemet och Internetleverantörer som används och andra liknande uppgifter.

Webbläsare cookies

Vår sajt kan använda "cookies" för att förbättra användarupplevelsen. Användarens webbläsare placerar cookies på sin hårddisk för journalföring ändamål och ibland spåra information om dem. Användaren kan välja att ställa in sin webbläsare att neka cookies eller för att varna dig när cookies sänds. Om de gör det, notera att vissa delar av webbplatsen inte kan fungera på rätt sätt.

Hur vi använder insamlad information

Olofströms Pistolskytteklubb kan samla in och använda Användarens personuppgifter för följande ändamål:

För att köra och driva vår webbplats.

Vi behöver din information visa innehåll på webbplatsen korrekt.

Att förbättra kundservicen.

Information du ger hjälper oss svara på dina önskemål, kundservice och stödbehov mer effektivt.

För att anpassa användarupplevelsen.

Vi kan använda information sammanlagd för att förstå hur våra användare som grupp använder tjänster och resurser som tillhandahålls på vår webbplats.

För att förbättra vår webbplats.

Vi får använda återkoppling du ger för att förbättra våra produkter och tjänster.

För att köra en kampanj, tävling, undersökning eller annan webbplats funktion.

Till att skicka användare information som de kommit överens om att ta emot om ämnen som vi tror kommer att vara av intresse för dem.

För att skicka e-post regelbundet.

Vi kan använda e-postadress till att skicka Användaren information och uppdateringar som rör deras order. Det kan också användas för att svara på deras förfrågningar, frågor och/eller andra önskemål.

Hur skyddar vi dina uppgifter

Vi antar lämplig datainsamling, lagring och bearbetnings praxis och säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst, ändring, utlämnande eller förstörelse av dina personuppgifter, användarnamn, lösenord, transaktion information och data som lagrats på vår webbplats.

Dela dina personuppgifter

Vi säljer inte, handlar, eller hyr ut Användares personliga identifieringsinformation till andra. Vi kan dela generiska samlad demografisk information inte kopplad till någon personlig identifiering information om besökare och användare med våra affärspartners, tillförlitliga dotterbolag och annonsörer för de ändamål som anges ovan. Vi får använda tredjepartsleverantörer att hjälpa oss att driva vår verksamhet och webbplatsen eller administrera aktiviteter på våra vägnar, till exempel att skicka ut nyhetsbrev eller undersökningar. Vi kan dela din information med dessa tredje part för dessa begränsade ändamål, förutsatt att du har gett oss din tillåtelse.

Elektroniska nyhetsbrev

Om Användaren bestämmer sig för att opt-in till vår e-postlista, kommer de att få e-postmeddelanden som kan innehålla företagsnyheter, uppdateringar, relaterad produkt eller serviceinformation, etc. Om du som användare någon gång vill avregistrera dig från att ta emot nya meddelanden inkluderar vi detaljerad avanmälan instruktioner längst ner på varje e-post eller Användaren kan kontakta oss via vår webbplats. Vi får använda tredjepartsleverantörer att hjälpa oss att driva vår verksamhet och webbplatsen eller administrera aktiviteter på våra vägnar, till exempel att skicka ut nyhetsbrev eller undersökningar. Vi kan dela din information med dessa tredje part för dessa begränsade ändamål, förutsatt att du har gett oss din tillåtelse.

Tredje parts webbplatser

Användare kan finna reklam eller annat innehåll på vår webbplats som länkar till webbplatser och tjänster från våra samarbetspartners, leverantörer, annonsörer, sponsorer, licensgivare och andra tredje parter. Vi kontrollerar inte innehållet eller länkar som visas på dessa webbplatser och är inte ansvariga för de metoder som används av webbplatser länkade till eller från vår webbplats. Dessutom kan dessa platser eller tjänster, inklusive deras innehåll och länkar, ständigt förändras. Dessa platser och tjänster kan ha egna sekretesspolicy och kundtjänstpolitik. Surfande och interaktion på någon annan webbplats, inklusive webbplatser som har en länk till vår webbplats, är villkorat av att webbplatsens egna villkor och politik.

Reklam

Annonser som visas på vår sida kan levereras till våra användare genom reklam partner, som kan ställa cookies. Dessa cookies låter annonsserver känna igen din dator varje gång de skickar en webbannons för att sammanställa icke personlig identifieringsinformation om dig själv eller andra som använder din dator. Denna information, gör bland annat, att annonsnätverk kan leverera riktade annonser som de tror kommer att vara av störst intresse för dig. Denna sekretesspolicy täcker inte användningen av cookies genom någon annonsörer.

Google Adsense

Några av annonserna kan betjänas av Google. Googles användning av DART cookie gör det möjligt att visa annonser till användare baserat på deras besök på vår webbplats och andra webbplatser på Internet. DART använder "icke personligt identifierbar information" och spårar inte personlig information om dig, såsom ditt namn, e-postadress, adress, etc. Du kan välja bort användningen av DART cookie genom att besöka Googles annonsnätverk och innehållsnätverk sekretess politik på

https://policies.google.com/technologies/ads

Ändringar i denna integritetspolicy

Olofströms Pistolskytteklubb har rätt att uppdatera denna sekretesspolicy när som helst. När vi gör det kommer vi att publicera ett meddelande på huvudsidan på vår webbplats. Vi uppmuntrar användare att regelbundet kontrollera denna sida för eventuella ändringar och att hålla sig informerad om hur vi hjälper till att skydda den personliga information som vi samlar in. Du bekräftar och accepterar att det är ditt ansvar att granska denna sekretesspolicy med jämna mellanrum och bli medvetna om ändringar.

Du accepterar dessa villkor

Genom att använda denna webbplats, ger du ditt godkännande av denna politik. Om du inte accepterar denna policy, ska du inte använda vår webbplats. Din fortsatta användning av webbplatsen efter postering av ändringar i denna policy kommer du att anses accepterar dessa ändringar. Denna sekretesspolicy genererades med hjälp avwww.PrivacyPolicies.Com(se under skille strecken för original genererad policy på engelska).

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy, bruk av denna webbsida eller dina förbindelser med denna sida, vänligen kontakta oss.

Detta dokument uppdaterades senast den 12 September 2015.


English original version

Olofströms Pistolskytteklubb's Privacy Policy

This Privacy Policy governs the manner in which Olofströms Pistolskytteklubb collects, uses, maintains and discloses information collected from users (each, a "User") of www.olofstromspk.se website ("Site").

Personal identification information

We may collect personal identification information from Users in a variety of ways, including, but not limited to, when Users visit our site, register on the site, fill out a form, respond to a survey, and in connection with other activities, services, features or resources we make available on our Site. Users may be asked for, as appropriate, name, email address, mailing address, phone number, social security number. Users may, however, visit our Site anonymously. We will collect personal identification information from Users only if they voluntarily submit such information to us. Users can always refuse to supply personally identification information, except that it may prevent them from engaging in certain Site related activities.

Non-personal identification information

We may collect non-personal identification information about Users whenever they interact with our Site. Non-personal identification information may include the browser name, the type of computer and technical information about Users means of connection to our Site, such as the operating system and the Internet service providers utilized and other similar information.

Web browser cookies

Our Site may use "cookies" to enhance User experience. User's web browser places cookies on their hard drive for record-keeping purposes and sometimes to track information about them. User may choose to set their web browser to refuse cookies, or to alert you when cookies are being sent. If they do so, note that some parts of the Site may not function properly.

How we use collected information

Olofströms Pistolskytteklubb may collect and use Users personal information for the following purposes:

To run and operate our Site.

We may need your information display content on the Site correctly.

To improve customer service.
Information you provide helps us respond to your customer service requests and support needs more efficiently.

To personalize user experience.

We may use information in the aggregate to understand how our Users as a group use the services and resources provided on our Site.

To improve our Site.

We may use feedback you provide to improve our products and services.

To run a promotion, contest, survey or other Site feature.

To send Users information they agreed to receive about topics we think will be of interest to them.

To send periodic emails.

We may use the email address to send User information and updates pertaining to their order. It may also be used to respond to their inquiries, questions, and/or other requests.

How we protect your information

We adopt appropriate data collection, storage and processing practices and security measures to protect against unauthorized access, alteration, disclosure or destruction of your personal information, username, password, transaction information and data stored on our Site.

Sharing your personal information

We do not sell, trade, or rent Users personal identification information to others. We may share generic aggregated demographic information not linked to any personal identification information regarding visitors and users with our business partners, trusted affiliates and advertisers for the purposes outlined above. We may use third party service providers to help us operate our business and the Site or administer activities on our behalf, such as sending out newsletters or surveys. We may share your information with these third parties for those limited purposes provided that you have given us your permission.

Electronic newsletters

If User decides to opt-in to our mailing list, they will receive emails that may include company news, updates, related product or service information, etc. If at any time the User would like to unsubscribe from receiving future emails, we include detailed unsubscribe instructions at the bottom of each email or User may contact us via our Site. We may use third party service providers to help us operate our business and the Site or administer activities on our behalf, such as sending out newsletters or surveys. We may share your information with these third parties for those limited purposes provided that you have given us your permission.

Third party websites

Users may find advertising or other content on our Site that link to the sites and services of our partners, suppliers, advertisers, sponsors, licencors and other third parties. We do not control the content or links that appear on these sites and are not responsible for the practices employed by websites linked to or from our Site. In addition, these sites or services, including their content and links, may be constantly changing. These sites and services may have their own privacy policies and customer service policies. Browsing and interaction on any other website, including websites which have a link to our Site, is subject to that website's own terms and policies.

Advertising

Ads appearing on our site may be delivered to Users by advertising partners, who may set cookies. These cookies allow the ad server to recognize your computer each time they send you an online advertisement to compile non personal identification information about you or others who use your computer. This information allows ad networks to, among other things, deliver targeted advertisements that they believe will be of most interest to you. This privacy policy does not cover the use of cookies by any advertisers.

Google Adsense

Some of the ads may be served by Google. Google's use of the DART cookie enables it to serve ads to Users based on their visit to our Site and other sites on the Internet. DART uses "non personally identifiable information" and does NOT track personal information about you, such as your name, email address, physical address, etc. You may opt out of the use of the DART cookie by visiting the Google ad and content network privacy policy athttp://www.google.com/privacy_ads.html.

Changes to this privacy policy

Olofströms Pistolskytteklubb has the discretion to update this privacy policy at any time. When we do, we will post a notification on the main page of our Site. We encourage Users to frequently check this page for any changes to stay informed about how we are helping to protect the personal information we collect. You acknowledge and agree that it is your responsibility to review this privacy policy periodically and become aware of modifications.

Your acceptance of these terms

By using this Site, you signify your acceptance of this policy. If you do not agree to this policy, please do not use our Site. Your continued use of the Site following the posting of changes to this policy will be deemed your acceptance of those changes. This policy was generated usingwww.PrivacyPolicies.Com.

Contacting us

If you have any questions about this Privacy Policy, the practices of this site, or your dealings with this site, please contact us.

This document was last updated on September 12, 2015 and translated to Swedish, se over seperation line on this page